Wareco: Stage of afstudeeronderzoek

niveau : HBO/WO
betreft : Stage “Grondwater effect van klimaatadaptatiemaatregelen”

Onderwerp
Stageplaats voor iemand die affiniteit heeft met hydrologie, stedelijk
(grond)water en klimaatadaptatie, en zijn/haar kennis wil toepassen op het
raakvlak van deze vakgebieden.

Begeleiders
Een ervaren specialist uit onze vakgroep Grondwater.

Achtergrond
Bij Wareco Ingenieurs houden we ons al jaren bezig met de
grondwaterstand in het stedelijk gebied. Onze klanten, voornamelijk
gemeenten, zijn druk bezig met klimaatadaptatie, onder andere voor het
Deltaprogramma Ruimtelijke Adaptatie. Op dit moment worden
maatregelen ontworpen om piekbuien beter op te vangen, hittestress te
bestrijden, en droogte te voorkomen. Deze maatregelen hebben effect op
de grondwaterstand, maar de precieze aard en omvang van het effect is
onvoldoende duidelijk. Hoe groot is dit effect? Brengt dit risico’s met zich
mee voor bijvoorbeeld juist extra waterschade en/of schade aan
gebouwen? We willen vermijden dat maatregelen nieuwe problemen
veroorzaken.

Afbeelding: effect van vergroening op de grondwaterstand, met mogelijk risico op kostbare
gebouwschade door droogstand van funderingen

Vraagstelling
We willen graag meer weten over hoe veelgebruikte maatregelen
doorwerken op de grondwaterstand. Denk hierbij bijvoorbeeld aan
maatregelen als vergroenen, wadi’s, waterdoorlatende bestrating,
infiltratie kratten, drainage-infiltratie stelsels. De specialisten van Wareco
hebben al veel kennis van hoe deze systemen werken, de vraag aan jou is
om uit te zoeken hoe deze maatregelen doorwerken op het
grondwatersysteem. Om goed effecten van elkaar te onderscheiden
gebruiken we daarvoor grondwatermodellen zoals Modflow, Flowpy, of
MicroFem.

Dezelfde grondwatermaatregel werkt anders wanneer je deze toepast in
verschillende grondwatersystemen. Het grondwatersysteem is afhankelijk
van verschillende factoren in de ondergrond zoals bodemopbouw,
grondwaterstand, kwel/wegzijging, bovengrondse inrichting zoals dichtheid
van de bebouwing. Om een goede keus in de toepassing van
klimaatadaptatie maatregelen te kunnen maken, moeten we voor de
verschillende Nederlandse landschappen de effecten in beeld brengen.
Daarom vragen we je om onderscheid te maken naar bijvoorbeeld
duinlandschap, de hoge zandgronden, het rivierengebied, veenlandschap,
en zeekleilandschap.

Jouw resultaten dragen daarmee bij aan een betere en duurzame
klimaatbestendige inrichting van de stad.

Wie?
We zoeken een HBO/WO student met een opleiding in (geo-)hydrologie of
civiele techniek, die affiniteit heeft met grondwater en (in elk geval)
basiskennis op het gebied van grondwatermodelleren. Start van de stage
bepalen we in overleg.

Eindresultaat
We denken aan een artikel in een vakblad, zoals H2O of Stromingen, en
een presentatie bij ons op kantoor. Dit komt naast eventuele
verplichtingen vanuit jouw opleiding, zoals een stageverslag of rapportage.

Interesse?
Stuur je CV en motivatiebrief naar Maaike der Kinderen via
m.derkinderen@wareco.nl