Voor net afgestudeerden! Trainee Bodembeleid en Klimaat

Werkzaamheden

Het beleid ten aanzien van de bodem- en ondergrond van de gemeente is volop in ontwikkeling. De gemeente onderscheid de middeldiepe en de diepe ondergrond. Iedere bodemlaag heeft zijn eigen kenmerken en is daarmee meer of minder geschikt voor bepaalde functionaliteiten. De beschikbare ruimte in de ondergrond is niet oneindig groot. Daarnaast kunnen bepaalde functies niet naast elkaar bestaan of is er sprake van negatieve interferentie. Om “botsingen” in de toekomst te voorkomen en omdat ruimtelijke ingrepen in de ondergrond vrij permanent van aard zijn moeten we nu al nadenken over de inrichting en ruimtelijke ordening van de ondergrond. De gemeente is daarom gestart met een bodem verkenning waarbij we per bodemlaag in kaart brengen welke functies die laag heeft, welke urgenties er spelen en of er dilemma’s zijn.

Het doel is te komen tot een bodemvisie op grond waarvan er een goede balans is tussen het beschermen en benutten van de bodem. Reserveringen in bodem (incl. trias) zijn daar onderdeel van. Deze visie is straks een onderdeel van de gemeentelijke omgevingsvisie. Dit is een
taak van de nieuwe trainee. Naast het huidige gebruik van de ondergrond speelt deze ook een
belangrijke rol bij de gemeentelijke opgave in relatie tot klimaatadaptatie en energietransitie. Bodem kan daar een bijdrage aan leveren. Water en klimaatadaptatie zijn naast bodem onderdeel van het werk waar je een deel van je tijd aan zult besteden. De gemeente was tot dit moment onderdeel van het COASTAR onderzoek in de trippelhelix met Europese subsidie. Ambtelijk zal geadviseerd worden om daar mee door te gaan ook al is het onderzoek naar de waterbank Westland afgelopen. De uitwerking ca. van waterbank Westland en de discussie met de LTO inzake brijn is onderdeel van het werkpakket. In een deel van het gebied is bodemdaling en een deel van het gebied dreigt bodemdaling. Beleid ontwikkelen hoe om te gaan met bodemdaling is ook een taak van de trainee.

Het doel:
Werkbare kaders te krijgen voor het gebruik van de ondergrond, op basis van:
•Ruimte te bieden aan de verschillende initiatieven binnen het Westland (regionaal);
•Slim gebruik ondergrond met zo min mogelijk hinder bovengrond;
•Maatschappelijke kosten voor aanleg en onderhoud zo laag mogelijk te houden;
•Het maatschappelijk nut (toegankelijkheid netwerken, veiligheid, functionaliteiten ondergrond) zo duurzaam mogelijk in te vullen (= toegankelijk voor iedereen, in stand houden van functies voor de lange termijn.
•Negatieve effecten (vervuiling, bodemuitputting, bodemdaling) te beperken door scherpe monitoring en regelgeving;
•Duidelijke richtlijnen te kunnen meegeven aan exploitanten / netwerkbedrijven met betrekking (o.a. veiligheid)

Eisen

– Kennis en ervaring op WO/HBO niveau
– Kennis integraal water(- en bodem) beheer
– externe gerichtheid
– pro-actief
– zelfstandig werken
– netwerken
– organisatiesensitief
– nieuwsgierig
– enthousiast
– communicatief vaardig

Informatie

Meer informatie over het Nationaal Bodemtraineeship is te vinden op onze website. Heb je vragen, neem dan contact op met Helen van Zundert, Naomi Timmer of Ralph Wesseling via 070-3319949

Bijzonder Landelijk Aardwetenschappelijk Festijn (3 mei)

Het Bijzonder Landelijk Aardwetenschappelijk Festijn (kortweg BLAF) is een jaarlijks evenement met de Utrechtse Aardwetenschappen Vereniging (U.A.V.) en Mijnbouwkundige Vereeniging (M.V.) uit Delft. Samen met GeoVUsie vindt er jaarlijks het Nederlands Geologisch en Mijnbouwkundig Studenten Overleg (N.G.M.S.O.) plaats. Op dit overleg wordt onder andere besloten hoe het BLAF zijn vorm krijgt. Dit jaar vond het BLAF plaats in Amsterdam. Het thema was gemaskerd BLAF: ‘Verberg je ware Aard’. Iedereen heeft zijn steentje bijgedragen aan dit thema, waardoor het een waar spektakel was!